rpo-malopolska.eu Dotacje unijne dla przedsi?biorstw Kraków, Ma?opolska - rpo-malopolska.eu

rpo-malopolska.eu
Title: Dotacje unijne dla przedsi?biorstw Kraków, Ma?opolska - rpo-malopolska.eu
Keywords: dotacje unijne, dotacje ma?opolska, dotacje unijne ma?opolska
Description: Przedstawiamy list? dotacji dla MSP na podstawie ramowego harmonogramu naborów w ramach RPO Województwa Ma?opolskiego na lata 2014-2020 oraz Uszczegó?owienia
rpo-malopolska.eu is ranked 15397962 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $7,875. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. rpo-malopolska.eu has 43% seo score.

rpo-malopolska.eu Information

Website / Domain: rpo-malopolska.eu
Website IP Address: 62.212.76.142
Domain DNS Server: ns12.linuxpl.com,dns12.linuxpl.com

rpo-malopolska.eu Rank

Alexa Rank: 15397962
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

rpo-malopolska.eu Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $7,875
Daily Revenue: $21
Monthly Revenue $647
Yearly Revenue: $7,875
Daily Unique Visitors 1,985
Monthly Unique Visitors: 59,550
Yearly Unique Visitors: 724,525

rpo-malopolska.eu WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control max-age=3, must-revalidate
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Sun, 14 Aug 2016 18:13:10 GMT
Server Apache

rpo-malopolska.eu Keywords accounting

Keyword Count Percentage
dotacje unijne 1 0.04%
dotacje ma?opolska 0 0.00%
dotacje unijne ma?opolska 0 0.00%

rpo-malopolska.eu Traffic Sources Chart

rpo-malopolska.eu Similar Website

Domain Site Title

rpo-malopolska.eu Alexa Rank History Chart

rpo-malopolska.eu aleax

rpo-malopolska.eu Html To Plain Text

Dotacje unijne dla przedsi?biorstw Kraków, Ma?opolska - rpo-malopolska.eu RPO Ma?opolska Strona g?ówna O nas Kontakt Dotacje dla przedsi?biorstw w Ma?opolsce Poni?szy materia? to opracowanie w?asne firmy doradczej MG Premium Sp. z o.o. na podstawie ramowego harmonogramu naborów w ramach RPO Województwa Ma?opolskiego na lata 2014-2020 oraz Uszczegó?owienia RPO – dokumentów dost?pnych na stronie Ma?opolskiego Centrum Przedsi?biorczo?ci. Opracowanie zawiera wyci?g z regionalnego programu operacyjnego dla Ma?opolski w cz??ci mog?cej najbardziej zainteresowa? mikro-, ma?ych i ?rednich przedsi?biorców z tego obszaru. Aby uzyska? wi?cej informacji o danym dzia?aniu/poddzia?aniu nale?y rozwija? te zak?adki, które Państwa interesuj?. Nie s? to jednak wszystkie dzia?ania, w których przedsi?biorcy mog? by? beneficjentami. Je?eli jakich? informacji nie ma b?d? potrzebujecie Państwo bardziej szczegó?owych informacji zach?camy do kontaktu z nami – dane kontaktowe w zak?adce KONTAKT oraz na dole niniejszej strony. 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsi?biorstw - II kwarta? 2016 Wsparciem obj?te zostan? przedsi?wzi?cia dotycz?ce realizacji badań przemys?owych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilota?owych, walidacji, w??cznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdro?enia wyników prac B+R w dzia?alno?ci gospodarczej, ale ju? nie samego wdro?enia. W zakresie wspieranych przedsi?wzi?? mo?liwe b?dzie: nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, je?eli celem przedsi?wzi?cia jest opracowanie innowacyjnego rozwi?zania w oparciu o prace B+R dotycz?ce nowych w?a?ciwo?ci danej technologii lub mo?liwo?ci jej zastosowania w nowych warunkach zwi?zanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsi?biorstwa, przygotowanie prototypów do?wiadczalnych, tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilota?owych, walidacja danego rozwi?zania, uruchomienie pierwszej produkcji (eksperymentalnej i niekomercyjnej), wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w dzia?alno?ci gospodarczej (jako uzupe?niaj?cy komponent projektu inwestycyjnego), w zakresie obejmuj?cym w szczególno?ci: badania rynku dla nowego lub istotnie ulepszonego rozwi?zania, opracowanie procedur zwi?zanych z wykorzystywaniem rynkowym danego rozwi?zania, dzia?ania zwi?zane z certyfikacj?, dzia?ania zwi?zane z ochron? w?asno?ci intelektualnej, dzia?ania zwi?zane z wzornictwem, nabycie us?ug doradczych w zakresie innowacji i us?ug wsparcia innowacji. W zakresie dzia?ań zwi?zanych z ochron? w?asno?ci intelektualnej mo?liwe b?dzie uzyskanie wsparcia w zakresie: przygotowania zg?oszenia wynalazku, wzoru u?ytkowego lub wzoru przemys?owego przez zawodowego pe?nomocnika, który zgodnie z przepisami obowi?zuj?cymi w danym kraju jest uprawniony do wyst?powania przed w?a?ciwym organem ochrony w?asno?ci przemys?owej, zg?oszenia przez zawodowego pe?nomocnika wynalazku, wzoru u?ytkowego lub wzoru przemys?owego do w?a?ciwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub mi?dzynarodowe organy ochrony w?asno?ci przemys?owej, zakupu, w zwi?zku z przygotowaniem zg?oszenia, zg?oszeniem, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotycz?cych przedmiotu zg?oszenia lub post?powania, w tym w zakresie wyceny warto?ci w?asno?ci intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarz?dzania w przedsi?biorstwie prawami w?asno?ci przemys?owej, doradztwa w zakresie ochrony warto?ci niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których s? one osadzone. Wsparcie w ramach poddzia?ania b?dzie realizowane z uwzgl?dnieniem nast?puj?cych zasad: przedmiotem oceny jest ka?dorazowo ca?o?ciowa koncepcja projektu, tj. zarówno prace B+R, jak i za?o?enia dotycz?ce dalszego wdro?enia: przedmiotem oceny jest poziom naukowy i innowacyjno?? proponowanych rozwi?zań oraz mo?liwo?? dokonania wdro?enia pod wzgl?dem technicznym i ekonomicznym; wsparcie mo?e by? udzielone pod warunkiem zobowi?zania si? wnioskodawcy do wdro?enia wyników prac B+R – w okresie trwa?o?ci projektu, przy czym wdro?enie mo?e by? sfinansowane ze ?rodków w?asnych lub innego, zewn?trznego ?ród?a finansowania, np. ze ?rodków przeznaczonych na wdro?enia wyników prac B+R w ramach dzia?ania 3.4 RPO WM; przedsi?biorca dokonuje wyboru modelu realizacji projektu, przy czym: mo?e zrealizowa? prace B+R samodzielnie – w przypadku, gdy dysponuje odpowiedni? baz? infrastrukturaln? oraz innymi niezb?dnymi zasobami, mo?e zleci? realizacj? prac B+R: organizacji badawczej, jednostce naukowej, uczelni, przedsi?biorcy posiadaj?cemu status centrum badawczo – rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania dzia?alno?ci innowacyjnej oraz posiadaj?cemu siedzib? na terytorium RP, konsorcjum naukowemu, konsorcjum naukowo – przemys?owemu, niezale?nej jednostce, stanowi?cej akredytowane laboratorium (posiadaj?ce akredytacj? Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowanemu laboratorium (uj?temu w aktualnym obwieszczeniu Ministra Gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikuj?cych i jednostkach kontroluj?cych oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadaj?cym siedzib? na terytorium RP, prace B+R mog? by? realizowane w partnerstwie z innymi podmiotami, w szczególno?ci z jednostkami naukowymi, uczelniami (w tym spó?kami celowymi uczelni), organizacjami pozarz?dowymi, prace B+R mog? by? realizowane wspólnie z innym przedsi?biorc? lub organizacj? badawcz? w ramach tzw. skutecznej wspó?pracy przerwanie realizacji projektu oraz rezygnacja z wdro?enia wyników prac B+R nie skutkuje konieczno?ci? zwrotu ?rodków wy??cznie w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac B+R lub po ich zakończeniu wykazane zostanie, ?e wdro?enie nie jest mo?liwe z wzgl?dów technicznych i/lub ze wzgl?du na brak lub nik?? warto?? merytoryczn? wyników prowadzonych prac B+R, b?d? te? nie jest uzasadnione ze wzgl?dów ekonomicznych; weryfikacja zasadno?ci i/lub op?acalno?ci wdro?enia dokonywana jest na podstawie oceny eksperckiej oraz analizy ekonomicznej i/lub badań rynkowych. W ramach poddzia?ania wsparcie uzyska? mog? przedsi?wzi?cia zgodne z obszarami inteligentnej specjalizacji regionalnej, przy uwzgl?dnieniu mechanizmu eksperymentacji. Mechanizm ten jest cz??ci? procesu monitorowania inteligentnych specjalizacji regionu i s?u?y umo?liwieniu identyfikacji, w ramach otwartej i konkurencyjnej procedury naboru, nowych dziedzin niszowych potencjalnej przewagi konkurencyjnej Ma?opolski. Mechanizm eksperymentacji oznacza, ?e w ramach prowadzonych naborów ograniczony strumień ?rodków przeznaczony zostanie na wsparcie projektów spoza obszarów zidentyfikowanych jako aktualna specjalizacja regionalna. Wsparcie kierowane jest do przedsi?biorstw, w szczególno?ci do podmiotów z sektora M?P. Przewiduje si?, ?e w ramach prowadzonych naborów okre?lone zostan? strumienie ?rodków dedykowanych M?P oraz du?ym przedsi?biorstwom. Mo?liwe jest równie? organizowanie naborów dedykowanych wy??cznie jednej z powy?szych kategorii firm. Pozosta?e informacje: minimalna kwota wsparcia: wynosi 100 000 PLN wnioskodawca mo?e zleci? realizacj? cz??ci zadań w ramach projektu podwykonawcy / podwykonawcom; ??czna warto?? zadań w projekcie realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie mo?e przekroczy? 50% warto?ci wydatków kwalifikowanych minimalny wk?ad w?asny W przypadku pomocy na projekty badawczo – rozwojowe – zgodnie z w?a?ciwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotycz?cymi zasad udzielania tej pomocy, obowi?zuj?cymi na dzień udzielania wsparcia, jednak nie mniej ni?: w przypadku badań przemys?owych – 20% w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych – 40% w przypadku studium wykonalno?ci – 30% Dofinansowanie: Wsparcie kwalifikowane jako: pomoc na projekty badawczo – rozwojowe, pomoc de minimis, zgodnie z w?a?ciwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotycz?cymi zasad udzielania tej pomocy, obowi?zuj?cymi na dzień udzielania wsparcia. W przypadku pomocy na projekty badawczo – rozwojowe nie wi?cej ni?: badania przemys?owe: mikro i ma?e przedsi?biorstwa – 70% ?rednie przedsi?biorstwa – 60% pozostali beneficjenci – 50% eksperymentalne prace rozwojowe mikro i ma?e przedsi?biorstwa – 45% ?rednie przedsi?biorstwa – 35% pozostali beneficjenci – 25% studium wykonalno?ci mikro i ma?e przedsi?biorstwa – 70% ?rednie przedsi?biorstwa – 60% pozostali beneficjenci – 50% Intensywno?? pomocy w przypadku badań przemys?owych i eksperymentalnych prac rozwojowych mo?na zwi?kszy? do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych w nast?puj?cy sposób: o 15 punktów procentowych, je?eli spe?niony jest jeden z nast?puj?cych warunków: projekt zak?ada skuteczn? wspó?prac?: mi?dzy przedsi?biorstwami, w?ród których przynajmniej jedno jest M?P, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach cz?onkowskich lub w państwie cz?onkowskim i w państwie umawiaj?cej si? strony Porozumienia EOG, przy czym ?adne pojedyncze przedsi?biorstwo nie ponosi wi?cej ni? 70% kosztów kwalifikowalnych, lub mi?dzy przedsi?biorstwem i co najmniej jedn? organizacj? prowadz?c? badania i upowszechniaj?c? wiedz?, je?eli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania w?asnych wyników badań; wyniki projektu s? szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za po?rednictwem publikacji, ogólnodost?pnych baz b?d? oprogramowania bezp?atnego lub otwartego. 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsi?biorstw – II kwarta? 2016 Wsparciem obj?te zostan? inwestycje przedsi?biorstw dotycz?ce tworzenia warunków infrastrukturalnych dla dzia?alno?ci badawczo – rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej nowych produktów, procesów lub us?ug. Zakres wsparcia obejmuje: inwestycje w aparatur? badawcz? oraz innego typu infrastruktur? niezb?dn? do prowadzenia dzia?alno?ci B+R, w tym infrastruktur? s?u??c? badaniu jako?ci wytwarzanych przez dane przedsi?biorstwo produktów, procesów lub us?ug, inwestycje w infrastruktur? centrów badawczo – rozwojowych: uzupe?niaj?co mo?liwe jest uzyskanie wsparcia w zakresie rozwoju kadr B+R, w tym poprzez zapewnienie wsparcia doradczego w zakresie ubiegania si? o status centrum badawczo – rozwojowego, w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania dzia?alno?ci innowacyjnej. Warunkiem wsparcia tego typu inwestycji i podstaw? dla ich oceny b?dzie przedstawienie przez wnioskodawc? planu dotycz?cego prac badawczo – rozwojowych. Pozosta?e informacje Wsparcie kwalifikowane jako: regionalna pomoc inwestycyjna pomoc de minimis, zgodnie z w?a?ciwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotycz?cymi zasad udzielania tej pomocy, obowi?zuj?cymi na dzień udzielania wsparcia. W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej nie wi?cej ni?: mikro i ma?e przedsi?biorstwa – 55% ?rednie przedsi?biorstwa – 45% pozostali beneficjenci – 35% 1.2.3 Bony na innowacje – II kwarta? 2015 Wsparciem obj?te zostan? przedsi?wzi?cia s?u??ce wzmacnianiu wspó?pracy mikro-, ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw z sektorem naukowo – badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu. Pomoc udzielana w formule bonów prowadzi? powinna do usprawnienia procesu transferu technologii i zwi?kszenia poziomu wdra?ania do dzia?alno?ci rynkowej przedsi?biorstw w innowacji o charakterze technologicznym lub nietechnologicznym. Wsparcie w ramach bonu na innowacje mo?e zosta? przeznaczone w szczególno?ci na zakup: us?ug badawczo – rozwojowych zwi?zanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, us?ugi, b?d? zmian procesowych, w tym: analizy przedwdro?eniowe, wykonywanie testów oraz badań dotycz?cych jako?ci i zgodno?ci z okre?lonymi wymogami lub normami, a tak?e certyfikacj? nowych lub znacz?co ulepszonych rozwi?zań, wykonywanie prac zwi?zanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwi?zań, a tak?e wykonanie serii próbnej (pierwsza produkcja) przed uruchomieniem produkcji masowej lub dzia?alno?ci handlowej w powi?zaniu z powy?szymi: badania i prognozy rynku dla nowego lub istotnie ulepszonego rozwi?zania, opracowanie strategii i procedur zwi?zanych z wykorzystywaniem rynkowym danego rozwi?zania.W ramach us?ugi nie b?d? kwalifikowane dzia?ania i wydatki zwi?zane z uruchomieniem produkcji masowej lub dzia?alno?ci handlowej. us?ug w zakresie wzornictwa, w tym: wykonanie projektu wzorniczego, obejmuj?cego opracowanie cech technicznych, u?ytkowych lub estetycznych danego produktu, w celu wprowadzenia do dzia?alno?ci rynkowej, opracowanie projektu in?ynierskiego, obejmuje projekty szczegó?owe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrz?dowania; us?ug ochrony w?asno?ci intelektualnej, w tym: zakup, w zwi?zku z przygotowaniem zg?oszenia, zg?oszeniem, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotycz?cych przedmiotu zg?oszenia lub post?powania, w tym w zakresie wyceny warto?ci w?asno?ci intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarz?dzania w przedsi?biorstwie prawami w?asno?ci przemys?owej, doradztwo w zakresie ochrony warto?ci niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których s? one osadzone. Zasady realizacji bonów na innowacje: wsparcie przeznaczone jest dla podmiotów z sektora M?P, wnioskodawca samodzielnie wybiera wykonawc? us?ugi/us?ug, którym mo?e by?: jednostka naukowa, posiadaj?ca siedzib? na terytorium RP, przedsi?biorca posiadaj?cy status centrum badawczo – rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania dzia?alno?ci innowacyjnej oraz posiadaj?cy siedzib? na terytorium RP, niezale?na jednostka, stanowi?ca akredytowane laboratorium (posiadaj?ca akredytacj? Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (uj?te w aktualnym obwieszczeniu Ministra Gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikuj?cych i jednostkach kontroluj?cych oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadaj?ce siedzib? na terytorium RP, instytucja otoczenia biznesu (IOB) – o?rodek innowacji, posiadaj?cy siedzib? na terenie województwa ma?opolskiego. Pozosta?e informacje: maksymalna warto?? ma?ego bonu na innowacje (typ projektu A) rozumiana jako kwota wsparcia wynosi 50 000 PLN maksymalna warto?? du?ego bonu na innowacje (typ projektu B) rozumiana jako kwota wsparcia wynosi 100 000 PLN wnioskodawca mo?e uzyska? wsparcie w formie bonu jeden raz w ramach danego naboru brak zaliczek Wsparcie kwalifikowane jako pomoc de minimis: 90% – w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy, 80% – w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi, 70% – w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny 3.3.2 Aktywno?? mi?dzynarodowa ma?opolskich M?P – I kwarta? 2016 W ramach poddzia?ania wsparciem obj?te zostan? przedsi?wzi?cia z zakresu: opracowania i wdra?ania nowych modeli biznesowych, w szczególno?ci w celu umi?dzynarodowienia, opracowania strategii / planu dzia?alno?ci mi?dzynarodowej, udzia?u w charakterze wystawcy w imprezach targowo – wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, zakupu specjalistycznych us?ug doradczych w zakresie umi?dzynaradawiania dzia?alno?ci, w tym np.: strategii finansowania przedsi?wzi?? eksportowych i dzia?alno?ci eksportowej, okre?lenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert wspó?pracy oraz negocjacji handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, opracowania koncepcji wizerunku przedsi?biorstwa na wybranym rynku zagranicznym, uzyskania niezb?dnych dokumentów uprawniaj?cych do wprowadzenia produktów lub us?ug na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.), dostosowania produkcji (produktu i jego w?a?ciwo?ci) b?d? us?ugi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy ?wiadczenia us?ug). Pozosta?e informacje: brak zaliczek dofinansowanie 85% 3.4.1 Instrumenty finansowe dla M?P – wczesna faza rozwoju – III kwarta? 2016 W ramach poddzia?ania wsparciem obj?te zostan? przedsi?wzi?cia z zakresu tworzenia instrumentów finansowych przeznaczonych dla M?P we wczesnej fazie rozwoju, tj. dzia?aj?cych na rynku nie d?u?ej ni? 24 m-ce, w tym instrumenty po?yczkowe i por?czeniowe oraz w zale?no?ci od realnych mo?liwo?ci po??czenia wsparcia zwrotnego z bezzwrotnym. Dobór instrumentów finansowych, zakresu i obszarów ich zastosowania oraz formu?y wdra?ania tego narz?dzia nast?pi w oparciu o ocen? ex-ante na podstawie art. 37 rozporz?dzenia ogólnego, w zakresie zawodno?ci rynku w dost?pie do kapita?u i na podstawie zbadanych potrzeb inwestycyjnych przedsi?biorstw. Szczegó?owe rozstrzygni?cia dotycz?ce zakresu zaanga?owania instrumentów finansowych, wskazania ich typów oraz ewentualnego ??czenia ze wsparciem bezzwrotnym, a tak?e warunków korzystania z tego typu wsparcia, przedstawione zostan? na pó?niejszym etapie prac. 3.4.2 Instrumenty finansowe dla M?P – powy?ej 24 m-cy – III kwarta? 2016 W ramach poddzia?ania wsparciem obj?te zostan? przedsi?wzi?cia z zakresu tworzenia instrumentów finansowych przeznaczonych dla M?P dzia?aj?cych na rynku d?u?ej ni? 24 m-ce, w tym instrumenty po?yczkowe i por?czeniowe oraz w zale?no?ci od realnych mo?liwo?ci po??czenia wsparcia zwrotnego z bezzwrotnym. Dobór instrumentów finansowych, zakresu i obszarów ich zastosowania oraz formu?y wdra?ania tego narz?dzia nast?pi w oparciu o ocen? ex-ante na podstawie art. 37 rozporz?dzenia ogólnego, w zakresie zawodno?ci rynku w dost?pie do kapita?u i na podstawie zbadanych potrzeb inwestycyjnych przedsi?biorstw. Szczegó?owe rozstrzygni?cia dotycz?ce zakresu zaanga?owania instrumentów finansowych, wskazania ich typów oraz ewentualnego ??czenia ze wsparciem bezzwrotnym, a tak?e warunków korzystania z tego typu wsparcia, przedstawione zostan? na pó?niejszym etapie prac. 3.4.3 Dotacje dla M?P – wczesna faza rozwoju – IV kwarta? 2016 W ramach poddzia?ania wsparciem obj?te zostan? przedsi?wzi?cia M?P dzia?aj?cych na rynku nie d?u?ej ni? 24 m-ce, z zakresu: wykorzystania wyników prac B+R do w prowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub us?ug, tj. w szczególno?ci uruchomienia pierwszej produkcji lub rozpocz?cia ?wiadczenia us?ug, opartych na wynikach prac B+R. Beneficjent musi legitymowa? si? uregulowanymi kwestiami z zakresu ochrony praw w?asno?ci przemys?owej w odniesieniu do wdra?anych wyników prac B+R. W tym zakresie wspierane b?d?: projekty innowacyjne, polegaj?ce na pierwszym wdro?eniu wyników prac B+R, opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo – rozwojowej projektu, przy wsparciu ?rodków z osi 1 RPO WM, projekty innowacyjne, polegaj?ce na pierwszym wdro?eniu wyników prac B+R, opracowanych w ramach w?asnej dzia?alno?ci B+R, finansowanej ze ?rodków w?asnych lub zewn?trznych (poza wsparciem z osi 1 RPO WM) b?d? te? pierwszym wdro?eniu wyników prac B+R nabytych przez przedsi?biorstwo 3.4.4 Dotacje dla M?P – I kwarta? 2016 (typ B) / IV kwarta? 2016 (typ A) W ramach poddzia?ania wsparciem obj?te zostan? przedsi?wzi?cia M?P dzia?aj?cych na rynku d?u?ej ni? 24 m-ce, z zakresu: wykorzystania wyników prac B+R do w prowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub us?ug, tj. w szczególno?ci uruchomienia pierwszej produkcji lub rozpocz?cia ?wiadczenia us?ug, opartych na wynikach prac B+R. Beneficjent musi legitymowa? si? uregulowanymi kwestiami z zakresu ochrony praw w?asno?ci przemys?owej w odniesieniu do wdra?anych wyników prac B+R. W tym zakresie wspierane b?d?: projekty innowacyjne, polegaj?ce na pierwszym wdro?eniu wyników prac B+R, opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo – rozwojowej projektu, przy wsparciu ?rodków z osi 1 RPO WM, projekty innowacyjne, polegaj?ce na pierwszym wdro?eniu wyników prac B+R, opracowanych w ramach w?asnej dzia?alno?ci B+R, finansowanej ze ?rodków w?asnych lub zewn?trznych (poza wsparciem z osi 1 RPO WM) b?d? te? pierwszym wdro?eniu wyników prac B+R nabytych przez przedsi?biorstwo inwestycji M?P dostarczaj?cych urz?dzenia i instalacje finalne niezb?dne do produkcji energii ze ?róde? odnawialnych. Wsparcie w ramach tego typu projektu b?dzie skierowane na rozwój M?P wytwarzaj?cych urz?dzenia wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze ?róde? odnawialnych. Wsparcie mo?e zosta? równie? udzielone na inwestycje w zakresie budowy/rozbudowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw. Jednak b?d? one ukierunkowane wy??cznie na produkcj? paliw drugiej i trzeciej generacji. Wspierany b?dzie zatem rozwój urz?dzeń wytwarzaj?cych: energi? elektryczn? z wiatru, wody, biogazu i biomasy, ciep?o przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i s?onecznej, energi? elektryczn? i ciep?o w kogeneracji, biokomponenty oraz biopaliwa 3.4.5 Bony na doradztwo – III kwarta? 2016 W ramach poddzia?ania wsparciem obj?te zostan? przedsi?wzi?cia s?u??ce zwi?kszeniu dost?pno?ci do wysokiej jako?ci, specjalistycznych us?ug doradczych, dostosowanych do potrzeb M?P dzia?aj?cych na rynku d?u?ej ni? 24 m-ce. Wsparcie w ramach bonu na doradztwo mo?e zosta? przeznaczone na zakup specjalistycznych us?ug doradczych, przez które rozumie si? us?ugi nie zwi?zane ze zwyk?ymi kosztami operacyjnymi przedsi?biorstwa, takimi jak, np. rutynowe us?ugi doradztwa podatkowego, regularne us?ugi prawnicze lub reklama. Pomoc udzielana w formule bonów prowadzi? powinna do zwi?kszania konkurencyjno?ci oraz produktywno?ci M?P. Kierunkowe zasady realizacji bonów na doradztwo: wsparcie przeznaczone jest dla podmiotów z sektora M?P dzia?aj?cych na rynku d?u?ej ni? 24 m-ce, beneficjent samodzielnie wybiera wykonawc? us?ugi, którym mo?e by? posiadaj?cy siedzib? na terytorium RP podmiot, ?wiadcz?cy us?ugi wysokiej jako?ci, np. uj?ty w tzw. Rejestrze Us?ug Rozwojowych, (szczegó?owe wymagania w tym zakresie uj?te zostan? w odr?bnym dokumencie), maksymalna warto?? bonu wynosi 20 000 PLN, przy wsparciu do 90% wydatków kwalifikowanych w przypadku bonu uzyskanego po raz pierwszy: w przypadku uzyskania wsparcia w formie bonu po raz kolejny, poziom dofinansowania b?dzie ka?dorazowo pomniejszany o 10%, wnioskodawca mo?e uzyska? wsparcie w tej formie wi?cej ni? jeden raz w okresie realizacji programu, jednak nie wi?cej ni? jeden raz w ramach danego naboru. 4.2 Eko-przedsi?biorstwa – brak naboru w 2016 Typy projektów g??boka modernizacja energetyczna budynków inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze ?róde? odnawialnych kompleksowy projekt obejmuj?cy: (a) modernizacj? energetyczn? budynków, (b) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze ?róde? odnawialnych, rozwój budownictwa energooszcz?dnego oraz pasywnego G?ówn? grup? docelow? interwencji stanowi? mikro, mali i ?redni przedsi?biorcy inwestuj?cy w zakresie poprawy efektywno?ci energetycznej przedsi?biorstwa oraz wykorzystania w nim OZE. Celem dzia?ania jest umo?liwienie zmniejszenia zapotrzebowania na energi? i ciep?o, jak równie? ograniczenie zu?ycia wody, czy zwi?kszenie wykorzystania ciep?a odpadowego. W wyniku realizacji dzia?ania nast?pi podniesienie efektywno?ci energetycznej przedsi?biorstw poprzez zmiany w procesach technologiczno – produkcyjnych, kompleksowe modernizacje energoch?onnych obiektów, b?d?cych zapleczem dzia?alno?ci przedsi?biorstw (np. budynki produkcyjne, us?ugowe, produkcyjno – us?ugowe) oraz zwi?kszone wykorzystanie odnawialnych ?róde? energii. W odniesieniu do projektów dotycz?cych g??bokiej modernizacji energetycznej obowi?zkowym warunkiem poprzedzaj?cym realizacje b?dzie przeprowadzenie audytów energetycznych, które pos?u?? weryfikacji faktycznych oszcz?dno?ci energii oraz wynikaj?cych z nich wymiernych skutków finansowych dla przedsi?biorstwa. Projekty oceniane b?d? g?ównie w oparciu o kryterium efektywno?ci kosztowej oraz osi?gni?tych efektów wpisuj?cych si? w cele osi priorytetowej. Jednym z czynników branych pod uwag? przy wyborze takich inwestycji do wsparcia, b?dzie koncepcja op?acalno?ci. W procesie wyboru projektów, obok oceny osi?gni?tych mierników efektywno?ci energetycznej analizie b?d? tak?e poddawane efekty ekologiczne przeprowadzonej inwestycji (np. redukcja emisji CO2, ograniczenie innych zanieczyszczeń ?rodowiska). Preferowane b?d? projekty zwi?kszaj?ce efektywno?? energetyczn? powy?ej 60%, natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwi?kszaj?ce efektywno?? energetyczn? poni?ej 25% nie b?d? kwalifikowa?y si? do dofinansowania. W ramach dzia?ania realizowane b?d? mog?y by? równie? projekty polegaj?ce na zastosowaniu w przedsi?biorstwie odnawialnych ?róde? energii. Interwencja obejmowa? b?dzie projekty zmierzaj?ce do wzrostu produkcji energii elektrycznej i/lub ciep?a pochodz?cych z zasobów odnawialnych poprzez realizacj? inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciep?a. W ramach dzia?ania realizowane b?d? mog?y by? równie? projekty w tym tak?e w kogeneracji w uk?adach spe?niaj?cych kryterium wysokosprawnej kogeneracji. W przypadku tego rodzaju projektów wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod wzgl?dem ekonomicznym, nowych instalacji o jak najmniejszej z mo?liwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza. W ramach dzia?ania wsparcie b?dzie udzielane równie? w zakresie zastosowania energooszcz?dnych technologii produkcji (energia elektryczna, ciep?o, ch?ód, woda, ciep?o odpadowe), a tak?e wprowadzania systemów zarz?dzania energi?. W ramach tego rodzaju projektów mo?e by? dofinansowane np. zastosowanie energooszcz?dnych technologii produkcji, wymiana maszyn, modernizacja ?rodków produkcji, przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciep?a odpadowego w ramach przedsi?biorstwa, wprowadzenie systemów zarz?dzania energi?. W przypadku tego rodzaju projektów b?d? one mog?y by? realizowane wy??czenie, jako element projektu dotycz?cego modernizacji energetycznej lub zastosowania odnawialnych ?róde? energii. Inwestycje w OZE musz? uwzgl?dnia? wymogi wynikaj?ce z planowania przestrzennego. Dodatkowo w odniesieniu do ww. typów wsparcia ocenie b?dzie poddawany tak?e charakter demonstracyjny projektów i mo?liwo?? wykorzystania wprowadzonych w nich rozwi?zań przez innych przedsi?biorców. W ramach dzia?ania przewiduje si?, i? wsparcie skierowane b?dzie tak?e na inwestowanie w rozwój budownictwa energooszcz?dnego oraz pasywnego. Wsparcie to b?dzie ukierunkowane wy??cznie na projekty o charakterze demonstracyjnym, pilota?owym. Projekty takie b?d? mia?y na celu szerzenie wiedzy na temat korzy?ci ekonomicznych wynikaj?cych z zastosowania tego rodzaju rozwi?zań w budownictwie przy jednoczesnym promowaniu ich z punktu widzenia ochrony klimatu. 6.3.2 Wsparcie miejscowo?ci uzdrowiskowych – II kwarta? 2016 Tryb konkursowy na podstawie programów rozwoju uzdrowisk. W przypadku poddzia?ania 6.3.2 podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie planu dzia?ań (?Planu rozwoju uzdrowisk”) b?d? gminy uzdrowiskowe. Plan ten b?dzie przygotowywany na bazie dokumentów strategicznych uzdrowisk, uwzgl?dniaj?cy diagnoz?, opis potencja?u danego uzdrowiska oraz list? projektów zg?oszonych przez wnioskodawców. Ma?opolska, to jeden z wiod?cych regionów oferty uzdrowiskowej w Polsce, o uznanej tradycji i bogatej historii. Na obszarze województwa znajduje si? 9 spo?ród 45 polskich uzdrowisk, stanowi?cych doskona?? baz? dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej i us?ug zdrowotnych. Rozwój turystyki uzdrowiskowej i prozdrowotnej obejmuj?cej wszelkie pobyty zwi?zane z wykorzystaniem bogactw naturalnych w celach zdrowotnych, profilaktycznych, rekreacyjnych oraz odnowy biologicznej, stanowi doskona?e uzupe?nienie oferty ca?ego regionu. W Amach poddzia?ania 6.3.2 planuje si? realizacj? przedsi?wzi?? zwi?zanych z wykorzystaniem i rozwojem specyficznych walorów miejscowo?ci uzdrowiskowych w szczególno?ci poprzez inwestycje w ogólnodost?pne obiekty i infrastruktur? uzdrowiskow? oraz budow? i rozbudow? infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w tych miejscowo?ciach. Dodatkowo jako cz??? szerszego projektu (zwi?zanego z rozwojem infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjnej) mo?liwe b?d? dzia?ania zwi?zane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie, w tym m.in. infrastruktura wodno-kanalizacyjna, drogi wewn?trzne. Wykaz miejscowo?ci uzdrowiskowych: Krynica, Muszyna, Piwniczna, Rabka, Szczawnica, Wapienne, Wysowa, ?egiestów, Swoszowice –dzielnica Miasta Krakowa. Pozosta?e informacje: Dofinansowanie – maksymalne dofinansowanie projektów nie obj?tych pomoc? publiczn?: 75% Maksymalna wielko?? projektu nie mo?e przekroczy? kwoty 2 mln EURO. 8.5 Wsparcie na rzecz ??czenia ?ycia zawodowego z prywatnym – II kwarta? 2016 Wspieranie rozwi?zań na rzecz ??czenia ?ycia zawodowego z prywatnym jest jednym z kluczowych warunków dla wspierania zatrudnienia. Komplementarnie zatem do projektów maj?cych na celu aktywizacj? zawodow? osób pozostaj?cych bez pracy, w szczególno?ci kobiet (Dzia?anie 8.1, 8.2 RPO), w ramach Dzia?ania 8.5 podejmowane b?d? interwencje maj?ce na celu umo?liwienie powrotu lub wej?cia na rynek pracy osobom, które pe?ni? funkcje opiekuńcze nad ma?ymi dzie?mi poprzez zwi?kszenie dost?pu do us?ug opieki nad dzie?mi do lat 3 w regionie. Interwencje podejmowane przez Beneficjentów b?d? mog?y obejmowa? wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania ??obków i klubów dzieci?cych poprzez np. tworzenie nowych miejsc opieki w ??obkach i klubach dzieci?cych, zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki, wyd?u?anie czasu pracy ??obka/klubu i dostosowanie go do potrzeb osób pracuj?cych w godzinach popo?udniowych, podnoszenie kompetencji kadr niezb?dnych do pe?nienia funkcji opiekuna/ wolontariusza w ??obku/klubie dzieci?cym (jedynie w po??czeniu z innymi formami wsparcia). Jednocze?nie wspierane b?d? inicjatywy na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju opieki nad dzie?mi do lat 3 przez dziennego opiekuna w tym np. wsparcie us?ug ?wiadczonych przez opiekuna dziennego, podnoszenie kompetencji osób pragn?cych pe?ni? funkcj? opiekuna dziennego, dzia?ania informacyjno-promocyjne dot. korzystania z tej formy opieki oraz pe?nienia funkcji opiekuna (jedynie w po??czeniu z innymi formami wsparcia). Wa?nym elementem ka?dego projektu b?dzie konieczno?? zachowania trwa?o?ci jego rezultatów. Szczegó?owe zadania Beneficjenta oraz zasady realizacji przez niego wsparcia uj?te zostan? w wytycznych programowych lub regulaminie konkursu, które zostan? opracowane na podstawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Pozosta?e informacje: Maksymalne dofinansowanie 85%. Minimalna warto?? projektu 50.000 z?. 10.1.1 Wychowanie przedszkolne - obszar obj?ty strategi? ZIT (miejski obszar funkcjonalny Krakowa - Metropolia Krakowska) – IV kwarta? 2016 G?ównym wyzwaniem w ramach wychowania przedszkolnego jest umo?liwienie dost?pu do tej edukacji wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym, a tym samym lepszy ich start na kolejnych etapach edukacji oraz u?atwienie rodzicom ??czenia ?ycia zawodowego z ?yciem prywatnym. W ramach Poddzia?ania realizowane b?d? projekty na rzecz zwi?kszenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenia oferty o?rodków wychowania przedszkolnego. Tworzenie miejsc przedszkolnych b?dzie mo?liwe zarówno w istniej?cych, jak i w nowopowsta?ych o?rodkach wychowania przedszkolnego. Wsparcie dotyczy? mo?e m.in. modernizacji/ dostosowania pomieszczeń, wyposa?enia/doposa?enia w niezb?dny sprz?t, zabawki, pomoce edukacyjnie itp., wydatków zwi?zanych z funkcjonowaniem miejsc przedszkolnych czy organizacji zaj?? dodatkowych. Rozszerzenie oferty dodatkowej o?rodków wychowania przedszkolnego dotyczy przede wszystkim organizacji zaj?? dodatkowych, ale mo?e temu towarzyszy? tak?e wyd?u?enie godzin pracy placówek (tak, aby by?y one bardziej dost?pne dla pracuj?cych rodziców/opiekunów dzieci). Organizacja zaj?? dodatkowych s?u?y zwi?kszaniu szans edukacyjnych dzieci oraz wyrównywaniu zdiagnozowanych deficytów. Realizowane projekty powinny tak?e zak?ada? wyrównywanie szans dzieci ze szczególnymi potrzebami (w tym dzieci z niepe?nosprawno?ciami), tak, aby mo?liwy by? pe?niejszy ich udzia? w edukacji przedszkolnej. Przyk?adowe dzia?ania: zatrudnieniu dodatkowego personelu np. asystenta osoby niepe?nosprawnej, zakupie niezb?dnego sprz?tu/wyposa?enia/zabawek/sprz?tu dydaktycznego oraz narz?dzi itp. Jako uzupe?nienie dzia?ań projektowych dopuszczona jest mo?liwo?? rozwoju kompetencji i umiej?tno?ci zawodowych, i spo?ecznych kadr wspieranych placówek. Szczegó?owe zadania Beneficjenta oraz zasady realizacji przez niego wsparcia uj?te zostan? w wytycznych programowych lub regulaminie konkursu, które zostan? opracowane na podstawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Pozosta?e informacje: Maksymalne dofinansowanie 85%. Minimalna warto?? projektu 50.000 z?. 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – obszar obj?ty SPR (subregionalnym programem rozwoju) – IV kwarta? 2016 G?ównym wyzwaniem w ramach wychowania przedszkolnego jest umo?liwienie dost?pu do tej edukacji wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym, a tym samym lepszy ich start na kolejnych etapach edukacji oraz u?atwienie rodzicom ??czenia ?ycia zawodowego z ?yciem prywatnym. W ramach Poddzia?ania realizowane b?d? projekty na rzecz zwi?kszenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenia oferty o?rodków wychowania przedszkolnego. Tworzenie miejsc przedszkolnych b?dzie mo?liwe zarówno w istniej?cych, jak i w nowopowsta?ych o?rodkach wychowania przedszkolnego. Wsparcie dotyczy? mo?e m.in. modernizacji/ dostosowania pomieszczeń, wyposa?enia/doposa?enia w niezb?dny sprz?t, zabawki, pomoce edukacyjnie itp., wydatków zwi?zanych z funkcjonowaniem miejsc przedszkolnych czy organizacji zaj?? dodatkowych. Rozszerzenie oferty dodatkowej o?rodków wychowania przedszkolnego dotyczy przede wszystkim organizacji zaj?? dodatkowych, ale mo?e temu towarzyszy? tak?e wyd?u?enie godzin pracy placówek (tak, aby by?y one bardziej dost?pne dla pracuj?cych rodziców/opiekunów dzieci). Organizacja zaj?? dodatkowych s?u?y zwi?kszaniu szans edukacyjnych dzieci oraz wyrównywaniu zdiagnozowanych deficytów. Realizowane projekty powinny tak?e zak?ada? wyrównywanie szans dzieci ze szczególnymi potrzebami (w tym dzieci z niepe?nosprawno?ciami), tak, aby mo?liwy by? pe?niejszy ich udzia? w edukacji przedszkolnej. Przyk?adowe dzia?ania: zatrudnieniu dodatkowego personelu np. asystenta osoby niepe?nosprawnej, zakupie niezb?dnego sprz?tu/wyposa?enia/zabawek/sprz?tu dydaktycznego oraz narz?dzi itp. Jako uzupe?nienie dzia?ań projektowych dopuszczona jest mo?liwo?? rozwoju kompetencji i umiej?tno?ci zawodowych, i spo?ecznych kadr wspieranych placówek. Szczegó?owe zadania Beneficjenta oraz zasady realizacji przez niego wsparcia uj?te zostan? w wytycznych programowych lub regulaminie konkursu, które zostan? opracowane na podstawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Pozosta?e informacje: Maksymalne dofinansowanie 85%. Minimalna warto?? projektu 50.000 z?. Dokumenty ?ród?owe: Harmonogram naborów na rok 2016 w ramach RPO WM 2014-2020 Ramowy harmonogram naborów RPO WM 2014-2020 Szczegó?owy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu dla województwa ma?opolskiego Jeste? zainteresowany dotacj?? Zadzwoń: +48 668 473 894 lub +48 575 800 086 Napisz do nas: biuro@dotacje-unijne.org Biuro czynne od poniedzia?ku do pi?tku, w godzinach 9-17. Newsletter Zapisz si? i otrzymuj aktualno?ci na temat dotacji. Email * Harmonogramy Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma?opolskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok Szczegó?owy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu dla województwa ma?opolskiego MG PREMIUM SP. Z O.O. al. 29 Listopada 75/6, 31-425 Kraków tel.: +48 668 473 894, +48 575 800 086 email: biuro@dotacje-unijne.org Biuro czynne od poniedzia?ku do pi?tku, w godzinach 9-17. MG Premium Sp. z o.o. ?wiadczy kompleksowe us?ugi w zakresie doradztwa przy pozyskiwaniu dotacji z funduszy unijnych. Obszar dzia?alno?ci obejmuje teren ca?ej Polski, obs?uguj?c przedsi?biorców poszukuj?cych mo?liwo?ci dofinansowania dla swoich projektów. Dowiedz si? wi?cej o innych dotacjach: dotacje-unijne.org Kancelaria Doradztwa Prawnego i Europejskiego MG Premium – dzi?ki wspó?pracy z profesjonalnymi pe?nomocnikami (adwokatami, radcami prawnymi) – dysponuje potencja?em osobowym pozwalaj?cym na zaoferowanie Klientom pomocy prawnej we wszystkich obszarach prawa. Dowiedz si? wi?cej o pozosta?ych us?ugach MG Premium: mgpremium.pl Regulamin ?wiadczenia us?ug drog? elektroniczn? Polityka Cookies ? 2015 MG Premium - Wszelkie Prawa Zastrze?one. Wdro?enie: km-web.pl. Wspierane przez WordPress i Courage. Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Wi?cej informacji.OK

rpo-malopolska.eu Whois

% The WHOIS service offered by EURid and the access to the records
% in the EURid WHOIS database are provided for information purposes
% only. It allows persons to check whether a specific domain name
% is still available or not and to obtain information related to
% the registration records of existing domain names.
%
% EURid cannot, under any circumstances, be held liable in case the
% stored information would prove to be wrong, incomplete or not
% accurate in any sense.
%
% By submitting a query you agree not to use the information made
% available to:
%
% - allow, enable or otherwise support the transmission of unsolicited,
% commercial advertising or other solicitations whether via email or
% otherwise;
% - target advertising in any possible way;
%
% - to cause nuisance in any possible way to the registrants by sending
% (whether by automated, electronic processes capable of enabling
% high volumes or other possible means) messages to them.
%
% Without prejudice to the above, it is explicitly forbidden to extract,
% copy and/or use or re-utilise in any form and by any means
% (electronically or not) the whole or a quantitatively or qualitatively
% substantial part of the contents of the WHOIS database without prior
% and explicit permission by EURid, nor in any attempt hereof, to apply
% automated, electronic processes to EURid (or its systems).
%
% You agree that any reproduction and/or transmission of data for
% commercial purposes will always be considered as the extraction of a
% substantial part of the content of the WHOIS database.
%
% By submitting the query you agree to abide by this policy and accept
% that EURid can take measures to limit the use of its WHOIS services
% in order to protect the privacy of its registrants or the integrity
% of the database.
%
% The EURid WHOIS service on port 43 (textual whois) never
% discloses any information concerning the registrant.
% Registrant and onsite contact information can be obtained through use of the
% webbased whois service available from the EURid website www.eurid.eu
%
% WHOIS rpo-malopolska.eu
Domain: rpo-malopolska.eu
Registrant:
  NOT DISCLOSED!
  Visit www.eurid.eu for webbased whois.
Technical:
  Name: Consulting Service Sp. z o.o.
  Organisation: Consulting Service Sp. z o.o.
  Language: en
  Phone: +48.228538888
  Fax: +48.228538885
  Email: domeny@consultingservice.pl
Registrar:
  Name: Consulting Service Sp. z o.o.
  Website: http://www.consultingservice.pl
Name servers:
  ns12.linuxpl.com
  dns12.linuxpl.com
Please visit www.eurid.eu for more info